Pomożemy w uzyskaniu finansowania od 80% do 100% wartości szkolenia

Nadrzędnym celem mojej firmy Pro Acti Training i współpracujących trenerów jest pomoc w odniesieniu przez naszych Klientów sukcesu rynkowego.

Państwa sukces jest dla nas najwyższą wartością – jest również naszym sukcesem. Jest wymiernym wyznacznikiem naszych wspólnych działań.

Kierujemy się wartościami

Kluczowym dla nas pojęciem jest kultura organizacyjna, oparta o wartości, postawy, misję, cele, strategię firmy, efektywną komunikację, system zarządzania zasobami ludzkimi. Jest ona naszym zdaniem niezbędna do osiągnięcia trwałego sukcesu w biznesie. Poprzez nasze zaangażowanie i koncentrację na projekcie pragniemy maksymalnie efektywnie wesprzeć rozwój firmy klienta.

Rozwijając to pojęcie pomagamy firmom zintensyfikować sprzedaż, poprawić obsługę klienta, usprawnić zarządzanie, komunikację i pracę zespołową, zminimalizować koszty, maksymalizować zyski. Wspólnie z Klientem szukamy takich rozwiązań, które najlepiej powiążą jego bieżące możliwości i potrzeby szkoleniowe z perspektywiczną strategią rozwoju. Decydujące znaczenie ma dla nas znalezienie realnych rozwiązań, które znajdują zastosowanie w praktyce oraz wspieranie naszych Klientów, udzielane im w trakcie przejścia z fazy analizy problemu do fazy znalezienia i wdrożenia rozwiązania. Pomagamy realizować marzenia – nawet te najśmielsze.

Poprzez nasze działania

 • pomagamy jednostkom, zespołom i organizacjom
 • wypracować optymalny dla nich system zarządzania
 • i przejść od zamiarów, poprzez twórcze pomysły,
 • do działania uwieńczonego trwałym sukcesem rynkowym

Nie sprzedajemy szkoleń, lecz pomagamy w rozwiązywaniu problemów

 1. Celem naszej pracy jest skuteczniejsze praktyczne działanie uczestników projektów, oparte na zmianie w ich zachowaniach, postawie i wiedzy oraz umiejętności korzystania z dostarczonych im narzędzi. Pozwala to działać im w realnych warunkach twórczo, świadomie i elastycznie, również w nieprzewidzianych sytuacjach.
 2. Wszechstronnie badamy potrzeby i możliwości przeprowadzenia projektów, przygotowujemy uczestników i firmę do przyjęcia ich skutków, każdy projekt tworzymy niemalże od podstaw, dokonując analizy potrzeb, standardów pracy, szans, ograniczeń i możliwości, wynikających z bieżącej i strategicznej sytuacji Klienta. Pozwala to na wyznaczenie realnych celów projektu i wzięcia przez nas pełnej odpowiedzialności za ich realizację.
 3. Realizując projekt dostarczamy wyłącznie tego, co naprawdę jest potrzebne. Ta optymalizacja procesu szkoleniowo-doradczego możliwa jest dzięki nauce przez doświadczenie – ćwiczeniu nowych sposobów działania w kontrolowanych warunkach treningowych. Dzięki temu oszczędzamy czas naszych Klientów, nie szczędząc własnego.
 4. Nasze zajęcia prowadzimy w małych grupach, przy zastosowaniu interaktywnych metod pracy. Małe grupy zapewniają z jednej strony wykorzystanie twórczego i wspierającego potencjału zespołu, z drugiej zaś – dostateczną ilość czasu na indywidualne ćwiczenia. Uwzględniamy przy tym nastawienia, przekonania, indywidualne predyspozycje i doświadczenia uczestników, które stanowią dla nas punkt wyjścia do realizacji projektu. Uczestnicy poszerzają świadomość swojego potencjału i odkrywają sposoby docierania do swoich nie odkrytych dotąd możliwości.
 5. Dzięki temu na zajęciach możemy kształcić określone wcześniej umiejętności i usprawniać wybrane działania całego zespołu lub poszczególnych jego członków. Niewielkim nakładem środków, w krótkim czasie dokonujemy zmian w zachowaniu uczestników, nie wymagając odrywania ich na dłuższy czas od pracy. Umiejętności kształcimy w kontekście otwartości na zmiany, kreatywności i elastyczności.
 6. Każdorazowo dobieramy narzędzia metodyczne w taki sposób, aby najpełniej realizowały cele projektu i dopasowane były do konkretnej grupy uczestników. Wykorzystujemy dramy, gry symulacyjne, zadania problemowe, studia przypadków, interaktywne gry i testy komputerowe, zajęcia w terenie i inne aktywne formy treningu. Stosujemy specjalistyczny sprzęt dydaktyczny.
 7. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Materiały są w języku polskim, dostosowane do polskich realiów i na bieżąco uaktualniane.
 8. Zapewniamy stały przepływ informacji i raportowanie, przez co Klient ma wpływ na kolejne etapy naszego działania. Na życzenie opracowujemy szczegółowy raport i badamy krótko- i długofalowe skutki szkolenia oraz współpracujemy z menedżerami w celu podtrzymania efektów szkolenia.
 9. W naszej pracy kierujemy się ściśle zakreślonym przez Klienta zakresem szkolenia, nie próbując forsować własnych koncepcji i metod zarządzania. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że najlepszy merytorycznie projekt, przeprowadzony wbrew intencjom Zleceniodawcy, może przynieść zamiast spodziewanych pożytków – niepowetowane szkody.
 10. Staramy się dostosować nasze wymagania do finansowych możliwości Klientów. W związku z tym jesteśmy elastyczni cenowo. Pomimo, że posiadamy ściśle określony sposób kalkulacji naszych usług, jesteśmy gotowi, przy dłuższej perspektywie czasowej współpracy lub też przy szczególnie interesującym i rozwijającym nas projekcie, odstąpić od podstawowej kalkulacji.
 11. Nasze doświadczenie i pozycja na rynku szkoleniowym, pozwalają nam na zagwarantowanie w umowie rezygnacji z honorarium, w przypadku niezrealizowania postawionych przed nami zadań.
 12. Zdrowy rozsądek, kreatywność, szacunek i życzliwość są podstawowymi wartościami w naszej pracy.
 13. Nie wychowujemy, nie pouczamy, nie oceniamy – współpraca z nami ma charakter partnerski. Jesteśmy trenerami i mentorami – nie nauczycielami.

Rozwijamy kompetencje osobiste uczestników

Wszystkie nasze projekty budujemy na bazie analizy kompetencji osobistych uczestników, rozumianych przez nas, jako łączny (synergiczny) efekt oddziaływania:

 1. CECH OSOBOWYCH (postaw i nastawień)
 2. WIEDZY (teorii)
 3. UMIEJĘTNOŚCI (praktyki stosowania wiedzy i wprowadzania zmian)

Do grupy tych podstawowych kompetencji zaliczamy właściwości osobiste oraz sytuacyjne, ujawniające się w następujących okolicznościach:

 • Komunikacja
 • Poczucie własnej wartości
 • Automotywacja i motywowanie
 • Asertywność
 • Podejmowanie decyzji
 • Stres
 • Konflikt
 • Przywództwo i zarządzanie ludźmi
 • Kreatywność
 • Negocjacje
 • Autoprezentacja i prezentacja
 • Współpraca w grupie
 • Wyrażanie emocji
 • Pełnienie ról i zadań
 • Sprzedaż
 • Planowanie i zarządzanie czasem
 • Wytyczanie i realizacja celów
 • Ocena siebie i innych
 • Inne

Komponujemy właściwe panaceum

 • Na bazie podstawowych kompetencji, tych, które wraz z Klientem uznajemy za kluczowe dla osiągnięcia sukcesu firmy, budujemy jak z klocków, adekwatny do potrzeb program współpracy. Tworzymy z nich interaktywne moduły szkoleniowe, dopasowane ściśle do aktualnej sytuacji firmy i do oczekiwań konkretnej grupy uczestników projektu. Dzięki temu zachowują Państwo pełną kontrolę nad projektem i przy minimalizacji kosztów, uzyskują jednocześnie pożądany efekt.
 • Naszym zamiarem nie jest przekazywanie pojedynczych umiejętności czy technik, ale całego, zorganizowanego warsztatu menedżera, sprzedawcy czy pracownika oraz całych poziomów lub pionów organizacyjnych. Warsztatu pozwalającego efektywniej pracować, w każdych warunkach, uwzględniającego specyfikę zajmowanych stanowisk i związanych z nim obowiązków, horyzont czasowy i stopień szczegółowości planowania i realizacji zadań.
  Każdy moduł składa się z krótkiej części seminaryjnej (wprowadzającej) i zasadniczej części warsztatowej (prowadzącej do wykształcenia konkretnych umiejętności, rozwiązania konkretnych problemów lub osiągnięcia konkretnych wytyczonych celów).
 • Wspólne dla wszystkich modułów są podstawy metodologiczne, język pojęć i sposób komunikacji. Daje to możliwość podejścia systemowego, ukazującego w jaki sposób struktura firmy może stwarzać problemy, a jednocześnie w jaki sposób może je eliminować i rozwiązywać. Uczy myślenia kategoriami wzajemnych długookresowych powiązań, a nie krótkookresowego myślenia przyczynowo-skutkowego; tworzenia wspólnej wizji, celu i tożsamości, które inspirują i motywują wszystkich pracowników firmy. Stwarza możliwość wypracowania w obrębie całej firmy wspólnych metod i zasad zarządzania, zrozumiałych dla wszystkich członków organizacji, pracowników i menedżerów – prowadzi w końcu do oddolnego powstawania organizacji uczącej się, uznającej osobowość ludzi, którzy w niej uczestniczą i wspierającej ich wszechstronny rozwój.

Robimy tylko to, na czym się znamy

Ponieważ każde ze szkoleń jest konstruowane z komponentów indywidualnie pod potrzeby konkretnego odbiorcy, trudno jest nam zaprezentować gotowe programy szkoleniowe.

Aby dać Państwu sposobność zorientowanie się w potencjalnych możliwościach wdrożenia projektów, przedstawiamy poniżej przykładową tematykę zrealizowanych już przez nas modułowych warsztatów interaktywnych. Stanowią one połączenie naszych nagromadzonych przez wiele lat doświadczeń i wiedzy z aktualnymi potrzebami i pytaniami, zgłaszanymi najczęściej przez naszych Klientów.

Przykładowa tematyka interaktywnych warsztatów modułowych

 1. Jak strategicznie zarządzać firmą/zespołem przez cele i wartości – tworzenie, wprowadzanie i rozwijanie pożądanego modelu kultury organizacyjnej firmy?
 2. Jak budować efektywne i spójne systemy motywacyjne na poziomie firmy/zespołu – planowanie, budowa i przekształcanie systemów motywacyjnych w firmie?
 3. Jak uruchomić projekt oraz w jaki sposób nadzorować jego przebieg, aby osiągnąć założony wcześniej cel – organizacyjne zarządzanie projektami na poziomie firmy/zespołu?
 4. Jak kształtować przebieg zmian organizacyjnych i przeformułowywać opory pracowników -zarządzanie zmianą na poziomie firmy/zespołu?
 5. Jak przejść od kierowania personelem do zarządzania twórczym potencjałem pracowników -planowanie, budowa i przekształcanie systemów zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie firmy/zespołu?
 6. Jak określić i wprowadzić efektywne systemy wymiany informacji na poziomie jednostek, zespołów i firmy jako całości – efektywna komunikacja w firmie?
 7. Jak skutecznie zarządzać konfliktem na poziomie firmy/zespołu – przewidywanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych?
 8. Jak pozytywnie wykorzystać sytuację stresu zawodowego i jak bronić się przed jego negatywnymi skutkami – eustres i dystres?
 9. Jak planować i budować systemy wprowadzania nowych pracowników w struktury firmy i pracę zespołu – adaptacja zawodowa pracowników?
 10. Jak zminimalizować konflikty z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami oraz klientami i skutecznie dbać o swoje interesy – trening asertywności?
 11. Jak w oparciu o własny autorytet i procedury firmowe skutecznie zarządzać zespołem ludzkim – psychologia szefowania?
 12. W jaki sposób prawidłowe gospodarowanie czasem i informacją może pomóc w codziennej pracy i zarządzaniu zespołem – praktyczne zarządzanie sobą w czasie?
 13. Jak negocjować po partnersku, aby obie strony czuły się wygrane – miękkie negocjacje biznesowe?
 14. Jak skutecznie kierować pracą zespołu w realizacji krótko-, średnio- i długookresowych celów strategicznych – zarządzanie zespołami przez cele?
 15. Jak uważnie słuchać i jak mówić, aby osiągnąć cel i uniknąć nieporozumień – komunikacja interpersonalna?
 16. Jak chronić pracowników przed wpływem śmiecia informacyjnego – umiejętność odtruwania zespołu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu jako czynniki wspierające efektywną pracę?
 17. Jak własnymi doświadczeniami wspierać swoich podwładnych – coaching i mentoring?
 18. Jak efektywnie organizować i prowadzić zebrania zespołu – spotkania zespołowe jako wymiana doświadczeń i informacji?
 19. Jak przy użyciu różnych środków profesjonalnie i efektownie prowadzić prezentacje produktowe dla klienta?
 20. Jak skutecznie prowadzić szkolenia produktowe – podstawowe wiadomości dla trenerów z zakresu andragogiki i przekazu informacji?
 21. Jak skutecznie prowadzić rozmowy handlowe z klientem – kiedy klient przychodzi do ciebie, kiedy ty przychodzisz do klienta, kiedy kupujesz i kiedy sprzedajesz?
 22. Jak skutecznie zaprezentować siebie i firmę – autoprezentacja i autowizerunek?
 23. Jak troszczyć się o klienta i sytuacje reklamacji wykorzystać dla promocji dobrego wizerunku firmy – obsługa reklamacji?
 24. Jak budować, integrować i motywować zespół nastawiony na realizację celów?
 25. Przywództwo i umiejętne wywieranie wpływu na zespół.
 26. Co robić, gdy po raz pierwszy zostajesz kierownikiem – pakiet ratunkowy dla kierowników zespołów?
 27. Jak przy pomocy telefonu kształtować wizerunek człowieka i firmy, jako godnego zaufania rozmówcy – rozmowa telefoniczna?
 28. Sekretarka, asystentka, recepcjonistka w nowoczesnej firmie.
 29. Jak prowadzić rekrutację w formie assessment centre?
 30. Jak w grupie twórczo rozwiązywać problemy – grupowy trening kreatywności?
 31. Jak oceniać, nagradzać i karać pracowników w zespole?
 32. Zarządzanie relacjami z klientem, jako strategiczny czynnik przewagi nad konkurencją.
 33. Jak efektywnie zorganizować pracę handlowca i zespołu sprzedażowego?